OBEC HARTMANICE

Kaple
Obec
Aktivity
Fotogalerie


Kaple sv. Jana Nepomuckého


Kaple sv. Jana Nepomuckého, v širokém okolí známá jako Hartmanská kaplička, se nachází na vysokém návrší západně od města Bystrého, a to v místech, kde byl kdysi morový hřbitůvek s kaplí Andělů strážných.

Roku 1705 se rychtář Václav Roun a konšelé Bartoloměj Macků a Martin Drašar rozhodli o výstavbě vlastního svatostánku v Hartmanicích (do té doby chodili hartmanští na bohoslužby do Svojanova). S tím přišli k mladému faráři Antonínu Bohumíru Herbstovi v Bystrém, od roku 1703 kanovníku u sv. Víta v Praze, který je vyslechl a slíbil plnou podporu. Nechal zhotovit plány a dal potřebné peníze na stavbu.

15. května 1706 byly položeny základy kaple. Patronáty nad novou kaplí přejali již zmíněný kanovník Anonín Bohumír Herbst (ten ji také - po jejím dostavění - 16. května 1708 vysvětil), místní farář Jan Jindřich Hefft a zdejší pan kapitán Antonín z Rosenthalu. Vlastní výstavba kaple probíhala, za nezištné pomoci obyvatel, pozoruhodným tempem.

Kaple je centrální stavbou s klenutou kopulí a otevřeným výhledem do osmiboké věže v podobě lucerny v jejím středu. Věžičku s okny obohacují římsy.

V západní kruchtě nesené valenou klembou se nachází vchod, zdobený kamennou sochou modlícího se sv. Jana Nepomuckého. Nad ním nesou andělé gloriolu, biret a lilii. Rámec reliéfu tvoří sady světců, patronů kaple sv. Václava, Vojtěcha, Víta, Zikmunda, Prokopa a Ludmily a skupina andělů s jazykem v oblacích. Reliéf završuje soška Anděla strážného.

Oltář sem byl převezen ze starého bysterského kostela. Nad vchodem do kaple je zavěšen ocelolitinový zvon z roku 1918 s reliéfem zkřížených mečů s letopočtem 1914, který je náhradou za původní zvon z roku 1846, pocházející z dílny Karla Štanera v Brně, zrekvírovaný roku 1917 k válečným účelům.

Interiér kaple je doplněn osmibokou kazatelnou a varhany, dovezenými 1. května 1800 ze Stašova. V kapli jsou ještě obrazy od svitavského malíře a restaurátora Jana Dittmana - sv. Antonín, Šebestián, Anna, Maří Magdaléna, Josef - a několik časově různorodých lavic.

Venku, hned vedle vchodu s výhledem do bysterského údolí, je náhrobek s pomníkem baronky Ernestiny z Langetu, poslední majitelky bysterského panství. Její hrob zdobí železná socha stojící krásné ženy, která svojí zdviženou pravicí ukazuje na městečko v údolí a bysterský zámek. Na východní straně kaple, s výhledem na celé hartmanické údolí, na Kalcův vrch a vrch Příčnici, se nachází náhrobek bysterské baronky Marie Rebeky z Hohenembsu.

V roce 1932 byla kaple nově omítnuta a byla provedena oprava střechy. Roku 1948 byly obíleny zdi, znovu natřen a pozlacen oltář a vyčištěny obrazy. V roce 1968 bylo do kaple zavedeno elektrické osvětlení. Roku 1994 byla vybudována nová cesta ke kapli a v následujícím roce proběhla oprava střechy. Po částečně úspěšných opravách roku 1958 (střecha pokryta dřevěnými šindely) a 1984 (odstranění šindele a pokrytí střechy eternitovými šablonami) byla pokryta měděným plechem. V letech 2006-2007 byla provedena rozsáhlá oprava vnějších omítek a fasády s nátěrem, rekonstrukce celé zvonice a drobné opravy vnitřních částí.

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:  So  1800(1630) - sudý týden, s nedělní platností

  • 26.12 a VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ - mše sv.  v 1100
  • PATROCINIUM (POUŤ)   - v neděli po 16.5.  v 930
  • POSVÍCENÍ   - první neděli v listopadu

NAHORUObec


Obec Hartmanice leží ve výrazně zvlněné krajině Českomoravské vysočiny mezi městem Bystré a Svojanovem v nadmořské výšce kolem 650 metrů. Osu vesnice tvoří potok pramenící poblíž Štěrbova kopce a vlévající se u obce Hamry do Zlatého potoka.

Vysvětlení názvu obce je velmi nejasné. Hart – může znamenat tvrdý, drsný, krutý, nebo lesnaté pohoří, chlum. Můžeme tedy usuzovat, že název Hartmanice vznikl podle drsného, krutého kraje, ve kterém se první osadníci usadili, nebo hart-mann od drsného, krutého muže, který zde kdysi žil. Ústní podání vysvětluje vznik názvu obce jinak. V Hájkově České kronice je uvedeno, že v začátku 11. století v blízkosti obce Trpína byla svedena bitva mezi Oldřichem, synem Boleslava II. a Boleslavem Chrabrým. Byla to doba, kdy Poláci plenili Moravu a Oldřich poslal svoje vojsko, pod vedením syna Břetislava, k českým hranicím na pomoc. Občané vesnice Kamence zradili Břetislavovo vojsko a Poláci je v rozhodující bitvě na hlavu porazili. Když se to Břetislav dozvěděl, poručil celou ves zbořit. Lidé byli zabiti, nebo se rozutekli po okolních lesích. Muž jménem Hartman se se svoji družinou usadil v místě dnešní vesnice Hartmanice a jeho jméno dalo název nové osadě.

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1437, když císař Zikmund daroval své manželce Barboře Celské věnem panství Svojanov, kterému Hartmanice náležely. Je však pravděpodobné, že obec vznikla již v 11. století. Dějiny jsou spjaty s hradem Svojanov a obcí Bystré. Do roku 1583 totiž Hartmanice patřily svojanovskému panství, a pak byly z části přiděleny Bystrému a z části zůstaly Svojanovu, a až do roku 1848 byly pod správou bysterského panství. V letech 1848 až 1855 patřily okresu Litomyšl, dále okresu Polička, v letech 1940 až 1945 do okresu Boskovice, pak opět do okresu Polička a od roku 1960 po současnost jsou Hartmanice pod okresem Svitavy

V roce 1712 se bysterského panství ujímá nový majitel Jakub Hanibal III., hrabě z Hohenembsu.

V první polovině 18. století i tento kraj bojuje s morem, což vedlo k obrovským ztrátám a v obci zemřelo 36 lidí. Důsledkem toho bylo uzavření hranic bysterského panství, zejména u moravských hranic u Trpína. Hranice byly hlídány, a pokud by se je někdo pokusil překročit, měl být oběšen na připravených šibenicích. Zda tomu tak bylo, nebo ne, není zpráv. O sv. Václavu roku 1714 byly hranice uvolněny a na památku odvrácení moru byly postaveny sochy sv. Šebestiána a sv. Prokopa v Bystrém.

Ve druhé polovině 18. století se do dějin výrazně zapsala hraběnka Marie Rebeka Josefa z Harrachu, rozená z Hohenembsu, která dala roku 1788 rozšířit bysterskou školu i pro děti z Hartmanic.

Koncem 19. století došlo k uklidnění poměrů a zlepšení životních podmínek na vesnici. Představení obce začínají prosazovat zájmy hartmaničanů přímo ve své obci i přesto, že Bystré bylo přirozeným správním a kulturním střediskem. Toto počínání přispělo k založení obecné školy roku 1867 a později, roku 1886, k založení Sboru dobrovolných hasičů.


NAHORUFarní aktivity

Ministranti

Tříkrálová sbírka

NAHORU

Příspěvky, podněty, připomínky k farnímu webu posílejte na adresu uvedenou níže !

© 2014 ŘKF Bystré u Poličky    webmaster:     OBNOVIT